Uwagi prawne

Zasady i warunki użytkowania

Strona internetowa Prysmiangroup.com jest internetową usługą informacyjną i komunikacyjną świadczoną przez Prysmian S.p.A. ("Prysmian Group", "Prysmian"). Informacje mog być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia

Własność intelektualna

Dostęp do niniejszej strony internetowej oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym powiadomieniu. O ile nie zaznaczono inaczej, teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki lub materiały audiowizualne wyświetlane na tej stronie internetowej są chronione prawami autorskimi Grupy Prysmian (Copyright © 2014 Prysmian Group) lub spółek Grupy Prysmian lub ich licencjodawców, wszystkie prawa zastrzeżone. Nie mogą one być kopiowane, modyfikowane, wykorzystywane, powielane, przekazywane, przesyłane, publikowane lub rozpowszechniane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

O ile nie zaznaczono inaczej, nazwa Prysmian, znak towarowy PRYSMIAN lub znaki towarowe wyświetlane na tej stronie internetowej są własnością Prysmian, spółek Grupy Prysmian lub ich licencjodawców.

Nie można ich kopiować, modyfikować, wykorzystywać, powielać, przekazywać, przesyłać, publikować ani rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Grupa Prysmian zezwala na elektroniczne kopiowanie i drukowanie fragmentów niniejszej strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego, z ostrzeżeniem "Copyright © 2014 Prysmian Group". Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie treści lub znaków towarowych Prysmian będzie traktowane jako naruszenie praw własności intelektualnej i praw autorskich Prysmian i będzie ścigane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zastrzeżenie

Mimo zachowania należytej staranności przy gromadzeniu i wyświetlaniu informacji zawartych na tej stronie, Prysmian nie udziela żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji co do ich dokładności, kompletności, przydatności, wykorzystania w jakikolwiek sposób przez użytkowników i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w nich zawarte. Prysmian nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wyraźnej ani dorozumianej, jakiegokolwiek rodzaju, w związku z dostępem użytkowników do niniejszej witryny internetowej lub korzystaniem przez użytkowników z jakichkolwiek jej treści.

Informacje korporacyjne i finansowe - Prysmian uważa, że opublikowane przez nią informacje korporacyjne i finansowe były dokładne na dzień ich złożenia w odpowiednim organie regulacyjnym lub opublikowania w inny sposób. Zamieszczenie takich informacji w Internecie nie powinno być rozumiane jako sugerujące, że od daty ich złożenia nie nastąpiły żadne zmiany lub że informacje te są dokładne w jakimkolwiek czasie po dacie ich złożenia lub opublikowania w inny sposób.

Informacje o produktach - Ponadto, strona zamierzająca nabyć towary nie powinna polegać na tym opisie i powinna zasięgnąć szczegółowych informacji na temat charakteru towarów i ich przydatności do użytku, do którego będą przeznaczone. Prysmian może również wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w produktach opisanych w niniejszej Witrynie bez uprzedzenia.

Język angielski - Większość dokumentów zamieszczonych na tej stronie jest tłumaczeniem na język angielski dokumentów oryginalnie napisanych w języku włoskim. Przygotowując tłumaczenia, starano się przetłumaczyć je tak dosłownie, jak to możliwe, bez narażania na szwank ogólnej ciągłości tekstu. Nieuniknione jest jednak, że w tłumaczeniu mogą wystąpić różnice, a jeśli tak się stanie, tekst włoski będzie rozstrzygający.

Terminologia prawna - W tłumaczeniach włoskie pojęcia prawne są wyrażane w języku angielskim, a nie w oryginalnym języku włoskim. Pojęcia, o których mowa, mogą nie być identyczne z pojęciami opisanymi za pomocą terminów angielskich, ponieważ takie pojęcia mogą być rozumiane zgodnie z prawem innych jurysdykcji.

Linki

Łącza do innych witryn zawarte w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Prysmian nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony, do której można uzyskać dostęp z tej strony internetowej lub z której można uzyskać dostęp do tej strony internetowej. Łączenie się z innymi stronami z tej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika i użytkownik powinien upewnić się, że podjął odpowiednie środki ostrożności przeciwko wirusom lub innym tego typu elementom. Prysmian nie ma absolutnie żadnej kontroli nad zawartością takich stron i jako strona trzecia nie ponosi odpowiedzialności za treści, w tym materiały reklamowe, zawarte na takich stronach, ani za produkty lub usługi przez nie oferowane. Takie produkty lub usługi nie są w żaden sposób sponsorowane, udostępniane ani wspierane przez Prysmian.

Informacje od użytkowników

Wszelkie materiały przesłane do Prysmian, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem stron WWW, nie będ uważane za poufne. Prysmian uzyskuje prawo własności do takich materiałów i nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do nich. W związku z tym Prysmian ma prawo do powielania, wykorzystywania, ujawniania, wyświetlania, przekształcania, tworzenia dzieł pochodnych i rozpowszechniania materiałów innym osobom bez ograniczeń. Ponadto, Prysmian może swobodnie wykorzystywać, bez żadnych opłat, wszelkie informacje, pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów zawierających takie materiały. Użytkownik przesyłający jakiekolwiek materiały do Prysmian gwarantuje, że materiały te nadają się do publikacji i zgadza się zabezpieczyć Prysmian przed wszelkimi możliwymi działaniami osób trzecich w związku z takimi materiałami.

Relacja z inwestorami

Zawartość stron "Relacje z inwestorami" jest dostarczana przez Teleborsa S.r.l, w imieniu Prysmian S.p.A.