Polityka prywatności

Polityka prywatności Polska

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji, związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz powiązanych z nim metod korzystania z danych osobowych dotyczących użytkowników/osób odwiedzających tę stronę, którą można znaleźć pod adresem „pl.prysmian.com”.

Zaleca się, aby użytkownicy oraz osoby odwiedzające stronę zapoznały się uważnie z niniejszą Polityką prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem jakiegokolwiek formularza elektronicznego zamieszczonego na tej stronie.

Informacje te podawane są zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie e-prywatności oraz włoskim kodeksem w zakresie ochrony danych osobowych (ust. 13 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03), jak również z polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997 r. wdrażającą Dyrektywę 95/46/WE oraz z ustawą o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004 r.

Administrator danych

Administratorem danych jest Prysmian S.p.A., spółka prawa włoskiego, z siedzibą w Mediolanie, Viale Sarca 222 - 20126 (Włochy) (zwana dalej „Prysmian”).

Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane, spółek stowarzyszonych i powiązanych można uzyskać wysyłając stosowne zapytanie na adres [email protected].

Zakres niniejszej polityki

Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej strony i nie obejmuje żadnych innych stron internetowych, które nie są własnością Prysmian, a na które można wejść przez odpowiedni link.

Polityka a zawiadomienia

Główną funkcją tej strony jest udzielanie informacji na temat działalności spółek z grupy Prysmian. W związku z tym, w większości przypadków zbieranie danych osobowych użytkownika nie jest wymagane.

W niektórych przypadkach, takich jak sekcja „newsletter” oraz w celu umożliwienia przekazywania naszego newslettera, zainteresowany użytkownik musi wypełnić formularz zbierania danych. W tych przypadkach użytkownik może zawsze dostarczyć swoje własne dane i zawiadomienie o ochronie prywatności, określające sposób korzystania z danych oraz inne informacje wymagane przez prawo. Zalecamy zapoznanie się z tymi zawiadomieniami przed dostarczeniem danych.

Ponadto, jeżeli w ograniczonych przypadkach niezbędne będzie zbieranie danych osobowych do innych celów, zostanie to jasno przedstawione w zawiadomieniach o ochronie prywatności wymaganych przez prawo, w formie przejrzystych i jednoznacznych informacji.

Zawiadomienia te mają na celu określenie limitów i metod przetwarzania danych osobowych dla każdej usługi, zgodnie z którymi osoba odwiedzająca stronę może swobodnie wyrazi zgodę (w razie potrzeby) oraz ostatecznie pozwolić na zbieranie danych i ich dalsze wykorzystanie.

Dane dotyczące ruchu na stronie

Systemy komputerowe oraz procedury dotyczące oprogramowania wykorzystywane w celu obsługi tej strony internetowej pozyskują, w trakcie normalnego działania, pewne dane osobowe, których przekazywanie jest dorozumiane przy korzystaniu z internetowych protokołów komunikacyjnych.

Ta kategoria danych obejmuje: adresy IP, typ przeglądarki, system operacyjny, nazwę domeny oraz adresy stron internetowych, z których się logujesz lub wylogowujesz, informacje dotyczące stron odwiedzanych przez użytkowników, godzinę wejścia na stronę, okres pobytu użytkownika na jednej stronie, analizę wewnętrznej ścieżki i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem komputerowym użytkownika.

Owe dane techniczne / informatyczne są zbierane i wykorzystywane wyłącznie w sposób łączny i niedający się bezpośrednio określić; mogą być stosowane w celu stwierdzenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw przeciwko stronie internetowej lub na żądanie władz publicznych.

Pliki cookie (odsyłacze)

Informacje na temat tworzenia plików cookie przez tą stronę zostały ujęte w polityce dotyczącej plików cookie.

Przekierowywanie na inne strony internetowe

Z tej strony można połączyć się za pośrednictwem specjalnych linków z innymi stronami internetowymi obydwu spółek grupy Prysmian oraz osób trzecich. Prysmian nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przetwarzanie danych osobowych przez strony należące do osób trzecich, jak również w stosunku do zarządzania danymi uwierzytelniającymi dostarczanymi przez osoby trzecie.

Metody przetwarzania i przechowywania danych

Przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest głównie przez stosowanie elektronicznych procedur i środków przez okres czasu ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane. Tym niemniej, użytkownik ma prawo wystąpić o usunięcie swoich danych z ważnych przyczyn.

Opcjonalne dostarczanie danych

Dostarczanie danych osobowych wymaganych od osoby, której dane dotyczą - o ile nie zaznaczono inaczej - jest opcjonalne, jednak w przypadku odmowy spełnienie żądania lub powiązanej, wspomnianej czynności może okazać się niemożliwe.

Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie danych związanych z usługami sieciowymi świadczonymi na tej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem firmy Softec S.p.A. - Piazzale Lugano, 19 20158 Mediolan (Włochy), która zapewnia odpowiednie zarządzanie serwerem. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez personel techniczny firmy, odpowiadający konkretnie za przetwarzanie, lub inne osoby zatrudnione przy okazjonalnych czynnościach związanych z konserwacją. Osoby te otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące poufności niniejszych danych.

Zakres przepływu i rozpowszechniania danych

Dane mogą być wykorzystywane przez odpowiadających za ich przetwarzanie pracowników Prysmian, którzy otrzymali odpowiednie instrukcje użytkowania, jak również przez osoby trzecie, które wykonują czynności operacyjne w imieniu Prysmian, oraz które występują jako podmioty przetwarzający dane, pod kierunkiem i nadzorem Prysmian, w celu wypełnienia zobowiązań kontraktowych w imieniu Prysmian.

Dane osobowe nie są udostępnianie nieokreślonym odbiorcom.

Szczegółowe informacje dotyczące nazwisk podmiotów przetwarzających dane można uzyskać, pisząc pod adres [email protected].

Przekazywanie danych za granicę

Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter działalności Prysmian, dane mogą być przesyane za granicę i przetwarzane, w dalszym ciągu wyłącznie w celach opisanych powyżej, przez spółki z grupy Prysmian - powstałe na terenie Unii Europejskiej lub spoza terytorium UE. 

W takich przypadkach, przekazywanie danych za granicę podlega określonym gwarancjom dotyczącym ochrony danych osobowych przez przyjęcie klauzul umownych w zakresie norm dotyczących ochrony danych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, lub innych równorzędnych zabezpieczeń.

Prawa dotyczące ochrony danych

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, do uzyskania  potwierdzenia, czy dane te istnieją, a także do otrzymania takiego potwierdzenia w zrozumiałej formie. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do poznania treści i pochodzenia danych, sprawdzania ich poprawności lub zażądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub korekty. Osoby, których dane dotyczą, mają też prawo zażądać usunięcia danych, uczynienia ich anonimowymi lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa; ponadto, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych z ważnych przyczyn.

Wnioski należy kierować pod adres: [email protected].

Aktualizacja polityki

Możliwość wejścia w życie nowych praw, jak również rozwój i aktualizacja usług Użytkownika mogą spowodować, że zmiana metody przetwarzania danych osobowych będzie niezbędna. Jest zatem możliwe, że nasza polityka będzie ulegać zmianie wraz z upływem czasu. Dlatego też zapraszamy osoby odwiedzające stronę do jej regularnego sprawdzania. W tym celu, na dokumencie dotyczącym polityki widnieje data jej najnowszej wersji.

 

Data utworzenia: 24/04/2017

Ostatnia aktualizacja: 24/04/2017