Ethics & Integrity

ZESTAWIENIE

Firma kierująca się zasadami

Zrównoważone tworzenie wartości nie jest możliwe bez przestrzegania najwyższych standardów uczciwych i etycznych praktyk biznesowych. W przeciwnym razie ryzykujemy zniweczenie ciężkiej pracy tysięcy naszych pracowników na całym świecie i podważenie zaufania naszych interesariuszy.

Nasz kodeks etyczny

"Zaufanie" to jedna z naszych trzech wartości korporacyjnych. Zaufanie powstaje dzięki uczciwości, którą wyrażamy za pomocą szeregu instrumentów i zasad. Dlatego te nasz Kodeks Etyki leży u podstaw naszej misji, wizji i wartości jako firmy i zawiera wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób oczekujemy od pracowników postępowania w codziennej pracy. Jest on istotnym narzędziem zapobiegania nieodpowiedzialnemu lub niezgodnemu z prawem postępowaniu.

Jest to wspierane przez nasze Zasady Zgodności Grupy (w tym między innymi Kodeks Etyki, Politykę Antykorupcyjną, Politykę Prywatności i Ochrony Danych oraz Program Infolinii) zaprojektowane w celu zapewnienia przestrzegania przez naszych pracowników, dostawców, partnerów biznesowych, agentów sprzedaży, podwykonawców i dystrybutorów sposobu prowadzenia działalności przez Prysmian.

Ewolucja wraz z praktykami biznesowymi

Nasz Kodeks Etyki i zasady zgodności z przepisami żyją i ewoluują wraz z rozwojem naszej działalności w konkurencyjnym świecie. Nieustannie oceniamy wszystkie obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące tych obszarów i odpowiednio zmieniamy nasze zasady, zgodnie z najnowszymi najlepszymi praktykami. Bierzemy również pod uwagę opinie naszych interesariuszy w tych kwestiach i uwzględniamy ich wnioski dotyczące legalności i stosowności. Staramy się również wspierać nasze etyczne postępowanie poprzez różne inicjatywy, w tym program Prysmian Group Helpline.

Aktualizacje wszelkich naszych zasad są rozpowszechniane w całej Grupie i udostępniane wszystkim pracownikom i spółkom stowarzyszonym.

Więcej informacji na temat każdej z naszych polityk dotyczących etyki i uczciwości można znaleźć na dedykowanych stronach poniżej.

Cyberbezpieczeństwo

W szybko zmieniającym się świecie, w którym informacje mają znaczną wartość i istnieje coraz większa interoperacyjność między sieciami, systemami i aplikacjami, zarządzanie i ochrona zasobów informacyjnych jest coraz bardziej złożona, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.

Złożoność ta jest szczególnie istotna dla producentów, którzy kontynuują wprowadzanie szeroko zakrojonych innowacji w zakresie produktów i usług, procesów produkcyjnych i ekosystemu przemysłowego, aby konkurować na zmieniającym się globalnym rynku poprzez wdrażanie nowych technologii w celu osiągnięcia zorientowania na klienta i zwiększenia usług o wartości dodanej oraz wydajności biznesowej.

W tym kontekście Grupa Prysmian opracowała Strategię Bezpieczeństwa Informacji, której głównym celem jest wyznaczenie ogólnego kierunku skutecznego i efektywnego zarządzania, kontroli i ochrony zasobów informacyjnych Grupy.

Nasz Kodeks, zasady i praktyki

Kodeks etyczny Prysmian jest podstawą statutu naszej firmy. Stanowi on kartę praw i obowiązków moralnych oraz określa obowiązki etyczne i społeczne każdej osoby w organizacji.

Kodeks składa się z trzech filarów:

 1. Etyka w działalności biznesowej: dążenie do zysku nie usprawiedliwia niewaściwego zachowania. Zysk musi być osiągany z poszanowaniem zasad i naszej konkurencji, a także poprzez uczciwe i przejrzyste działania, które przewidują i spełniają potrzeby rynku, generując w ten sposób wartość do podziału między wszystkich interesariuszy.
 2. Etyka w relacjach wewnętrznych: jesteśmy świadomi znaczenia naszych więzi z pracownikami. Wzmacniamy je poprzez poszanowanie ich praw, oczekiwań i potrzeb, a także poprzez ułatwianie poprawy ich warunków życia i rozwoju zawodowego. Jednostka ma kluczowe znaczenie dla naszego przyszłego rozwoju jako firmy.
 3. Etyka w kwestiach środowiskowych i społecznych: biorąc pod uwagę naszą silną wiarę w zasadę zrównoważonego rozwoju, działamy na całym świecie z poszanowaniem środowiska i lokalnych społeczności; jednocześnie zachęcamy do odpowiedzialnego korzystania z zasobów i promujemy lokalne projekty mające na celu poprawę dobrobytu w danych obszarach.

Wszystkie spółki Grupy Prysmian zobowiązują się do ścisłego przestrzegania Kodeksu Etyki, obowiązujących przepisów oraz zasad i procedur przyjętych przez Grupę.

Nasz Kodeks Etyki jest zgodny z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i przyjmuje zasady zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Podstawowych Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).


Wspieranie naszego Kodeksu Etyki

 

Uczciwość jest kluczową wartością Grupy Prysmian. Aby zapewnić jej przestrzeganie na wszystkich szczeblach w firmie, utworzyliśmy organizację ds. zgodności, która monitoruje przestrzeganie naszego Kodeksu Etyki i innych istotnych zasad zgodności.

Organizacja ta obejmuje następujące role:

 • Dyrektor ds. zgodności z przepisami: zarządza wszystkimi politykami i procedurami zgodności z przepisami, w tym Kodeksem etyki, podlegając jednocześnie Komitetowi ds. kontroli i ryzyka oraz dyrektorowi generalnemu Grupy.
 • Lokalni specjaliści ds. zgodności: obecni w każdej spółce Grupy Prysmian w celu zapewnienia spójnego wdrażania zasad zgodności.

 

Zwiększanie świadomości pracowników

 

Mając na celu zapewnienie świadomości pracowników w zakresie wszystkich naszych polityk dotyczących etycznego postępowania, wprowadziliśmy moduł e-learningowy w naszym intranecie. Ukończenie tego modułu jest obowiązkowe dla wszystkich członków kierownictwa i pracowników Prysmian.

Nowe wersje tej aplikacji on-line są udostępniane w intranecie Grupy, a pracownicy są powiadamiani o dostępności aktualizacji.

Dzięki takiemu podejściu staramy się stale angażować naszych pracowników w nasze polityki i stymulować większe zrozumienie ich znaczenia dla nas jako firmy.

Pobierz nasz pełny Kodeks Etyczny

Eliminacja korupcji i nieuczciwej konkurencji jest traktowana przez Grupę Prysmian niezwykle poważnie. W tym celu polityka zgodności zapisana w naszym Kodeksie Postępowania obejmuje Politykę Antykorupcyjną i Kodeks Postępowania Antymonopolowego. Oba dokumenty są opublikowane w korporacyjnym intranecie, gdzie wszyscy pracownicy mają do nich dostęp, a wszelkie aktualizacje są przekazywane w całej firmie.

 

Polityka antykorupcyjna

Polityka ta zabrania korumpowania zarówno urzędników państwowych, jak i osób prywatnych. Wymaga ona od wszystkich pracowników Prysmian przestrzegania jej zasad i przepisów oraz, jeśli te pierwsze są mniej restrykcyjne, wszystkich przepisów antykorupcyjnych obowiązujących w krajach, w których pracują lub prowadzą działalność.

Zgodnie z tą polityką, żaden pracownik nie może dokonywać, obiecywać, oferować ani zatwierdzać płatnoci jakiejkolwiek wartości, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz funkcjonariuszy publicznych, chyba że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i w zakresie wyraźnie dozwolonym przez Politykę Grupy.

W tym celu termin "urzędnicy publiczni" oznacza pracowników agencji publicznej lub spółki kontrolowanej przez rząd. Obejmuje to podmioty komercyjne, międzynarodowe organizacje publiczne, partie polityczne lub urzędników partyjnych, a także kandydatów na urzędy publiczne.

Przekazywanie darowizn na rzecz partii politycznych lub jakichkolwiek innych podmiotów, organizacji lub osób w celach politycznych jest surowo zabronione.

Pobierz naszą pełną politykę antykorupcyjną

 

Kodeks postępowania antymonopolowego

 

Niniejszy kodeks opisuje kwestie związane ze stosowaniem włoskiej i unijnej polityki konkurencji w odniesieniu do porozumień i nadużywania pozycji dominującej. Konkretne sytuacje muszą być oceniane w oparciu o te ramy indywidualnie dla każdego przypadku.

Pobierz nasz pełny Kodeks postępowania antymonopolowego
 

Zdecydowanie zachęcamy spółki stowarzyszone i strony trzecie do przyjęcia podobnych polityk i praktyk, zwłaszcza jeśli mają siedzibę lub prowadzą działalność w kraju, który podpisał Konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

W Prysmian aktywnie promujemy praktyki biznesowe skoncentrowane na odpowiedzialności łańcucha dostaw i zrównoważonym rozwoju oraz zgodne ze standardami etycznymi, ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi w całej Grupie. Zasady te są zawarte w naszym Kodeksie postępowania w biznesie.

Kodeks ma zastosowanie do wszystkich pracowników i wszystkich naszych partnerów handlowych. Zasady określone w Kodeksie mają zastosowanie do transakcji biznesowych i codziennej działalności wszystkich pracowników, spółek Grupy i powiązanych dostawców, partnerów handlowych, agentów handlowych, podwykonawców i dystrybutorów.

Kodeks porusza następujące tematy: integralność biznesowa (uczciwy handel, konflikty interesów, prezenty i rozrywka, przekupstwo i korupcja, raportowanie); prawa człowieka i prawa pracownicze (praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, niedyskryminacja, wolność zrzeszania się i rokowań zbiorowych); oraz środowisko (zasady ostrożności, surowce i zgodność, zużycie energii, gazy cieplarniane i inne emisje, zużycie wody, wytwarzanie odpadów i recykling).

 

Nasz Kodeks postępowania w biznesie i stosowanie powiązanych wytycznych przez Grupę są przekazywane dostawcom na wstępnych etapach współpracy.

 

Kodeks jest dostępny dla wszystkich pracowników w Intranecie, a wszelkie jego aktualizacje są rozsyłane do całej Grupy.

Pobierz pełną wersję Kodeksu postępowania w biznesie

W ostatnich latach Grupa Prysmian opracowała szereg inicjatyw inspirowanych wartościami etyki, uczciwości i zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Kultura uczciwości, będąca istotną częścią DNA naszej firmy, jest wzmacniana przez 231 Modeli Organizacyjnych przyjętych przez wszystkie włoskie podmioty prawne zgodnie z włoskim D.Lgs. 231/01.

Model 231 został opracowany w taki sposób, aby nakreślić zasady postępowania i zasady kontroli odpowiednie do zapobiegania popełnianiu 231 przestępstw, co pociąga za sobą odpowiedzialność nie tylko wobec jednostki, ale także wobec firmy.

Zasadą przewodnią jest zminimalizowanie ryzyka poważnego naruszenia solidności i reputacji Grupy Prysmian.

Model organizacyjny 231 jest konsekwentnie aktualizowany w celu uwzględnienia wszelkich zmian organizacyjnych, a także wszelkich zmian legislacyjnych, które mogą wystąpić od czasu ratyfikacji pierwotnego dekretu ustawodawczego 231/2001. W 2020 r. Grupa Prysmian zaktualizowała swój Model Organizacyjny 231, aby uwzględnić niektóre przestępstwa podatkowe, które zostały niedawno wprowadzone do katalogu przestępstw 231.

Odkryj model organizacyjny 231

Głównym zadaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Informacji jest definiowanie i monitorowanie strategicznych i operacyjnych celów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapewnianie skuteczności i wydajności ram i programu cyberbezpieczeństwa. Ponadto omawianie, planowanie i monitorowanie odpowiednich tematów i działań związanych z bezpieczeństwem informacji, które mają zastosowanie do całej Grupy oraz stawianie czoła kwestiom i incydentom związanym z bezpieczeństwem informacji.

Kompozycja:

 • Ernesto Marzano, dyrektor ds. stosunków przemysłowych, zarządzania zatrudnieniem i bezpieczeństwa
 • Giorgio Alchieri, kierownik ds. bezpieczeństwa informacji i IT
 • Stefano Brandinali, CIO Grupy i dyrektor ds. cyfrowych
 • Alessandro De Felice, dyrektor ds. ryzyka
 • Alessandro Nespoli, dyrektor ds. zgodności z przepisami i audytu wewnętrznego
 • Fabrizio Rutschmann, dyrektor ds. zasobów ludzkich
 • Giacomo Sofia, starszy wiceprezes ds. operacyjnych grupy