Finansowy komunikat prasowy - Solidna sprzedaż i znaczna poprawa marż

Solidna sprzedaż i znaczna poprawa marż

ZNACZĄCA AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH NA ROK 2023:

+ 175 MLN EURO SKORYGOWANEJ EBITDA I + 100 MLN EURO FRANKA SZWAJCARSKIEGO

NOWE CELE:

 • SKORYGOWANA EBITDA NA POZIOMIE 1,575-1,675 MLN EURO
 • WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NA POZIOMIE 550-650 MLN EURO

DZIEŃ RYNKU KAPITAŁOWEGO 5 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 • SPRZEDAŻ NA POZIOMIE 8 003 MLN EURO, WZROST ORGANICZNY NA POZIOMIE +4,8%
 • SKORYGOWANA EBITDA WZROSŁA DO 878 MLN EURO (+25,6% W PORÓWNANIU Z 1 POŁ. 2022 R.) MARŻE GWAŁTOWNIE WZROSŁY DO 11,0% W PORÓWNANIU Z 8,8% W 1 POŁ. 2022 R.
 • WZROST ZYSKU NETTO GRUPY DO 405 MLN EURO (+56,4%)
 • SILNE GENEROWANIE GOTÓWKI Z WOLNYMI PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI NA POZIOMIE 567 MLN EURO.

SKUPIENIE SIĘ NA PRZEDSIĘBIORSTWACH

 • PROJEKTY: WZROST SPRZEDAŻY I MARŻ (WZROST ORGANICZNY NA POZIOMIE +23,5%; MARŻE NA POZIOMIE 11,0%). 5,4 MLD EURO ZAMÓWIEŃ OTRZYMANYCH OD POCZĄTKU ROKU
 • ENERGIA: WZROST ORGANICZNY NAPĘDZANY PRZEZ WZMOCNIENIE SIECI I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (+3,4%)
 • TELEKOMUNIKACJA: SPOWOLNIENIE WOLUMENU (WZROST ORGANICZNY NA POZIOMIE -5,2%), STABILNE MARŻE (14,8%).

EMISJE CO2 (ZAKRES 1 I 2) -9,8% W PORÓWNANIU Z 1 POŁ. 2022 R. NOWE CELE ZATWIERDZONE PRZEZ SBTI

RATING NA POZIOMIE INWESTYCYJNYM PRZYZNANY PRZEZ S&P GLOBAL RATINGS

Rada Dyrektorów Prysmian S.p.A. zatwierdziła dziś skonsolidowane wyniki Grupy za pierwszą połowę 2023 r.

"Wzrost sprzedaży, a przede wszystkim znaczna poprawa rentowności w pierwszej połowie 2023 r., wynikają głównie z naszego dobrze zbilansowanego portfela biznesowego, zarówno pod względem oferowanych produktów, jak i obszarów geograficznych" - stwierdzi dyrektor generalny Valerio Battista. "Grupa potwierdziła również swoją zdolność do wykorzystania możliwości oferowanych przez transformację energetyczną i procesy elektryfikacji, które wymagają wzmocnienia i rozwoju sieci przesyłu i dystrybucji energii. Warto również wspomnieć o silnym wzroście przepływów pieniężnych wynikających z pozytywnych wyników biznesowych i rentowności. Pozwala to Grupie wspierać inwestycje oraz umacniać pozycję lidera i przewagę konkurencyjną w czasach, gdy nasz sektor odgrywa coraz bardziej kluczową i strategiczną rolę. Nowe zamówienia o wartości prawie 5,4 mld euro pozyskane w pierwszej połowie roku wyraźnie potwierdzają zaufanie, jakim darzy nas rynek. W świetle powyższego, znacząco podnosimy nasze prognozy na cały rok 2023" - podsumował Battista.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE

Sprzedaż Grupy wyniosła 8 003 mln euro, przy wzroście organicznym na poziomie +4,8% w porównaniu z 1 poł. 2022 r. Znaczący postęp w realizacji projektów połączeń międzysystemowych i okablowania morskich farm wiatrowych doprowadził do wyraźnego przyspieszenia wzrostu organicznego w segmencie Projektów w 1 połowie 2023 r. (+23,5%). Organiczny wzrost sprzedaży w segmencie Energy Business (+3,4%) był napędzany przez pilne skupienie się przedsiębiorstw użyteczności publicznej na wzmacnianiu sieci oraz rosnący popyt na kable do turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Wolumeny telekomunikacyjne spadły głównie z powodu spadku na rynku amerykańskim (-5,2%).

Skorygowana EBITDA wzrosła o +25,6% do 878 mln euro, a wskaźnik sprzedaży znacznie się poprawił do 11,0% w porównaniu z 8,8% w 1 połowie 2022 r. Dział Projektów skorzystał głównie z najbardziej rentownego zestawu projektów, które weszły w fazę realizacji w 1 połowie 2023 r. (skorygowana marża EBITDA na poziomie 11,0%). W branży energetycznej silny popyt na kable do dystrybucji energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii pozwolił Grupie na utrzymanie poziomów cen, co przyniosło korzyści w zakresie rentowności (skorygowana marża EBITDA na poziomie 10,4%). Jeśli chodzi o telekomunikację, rentowność Grupy pozostała zasadniczo stabilna w pierwszej połowie 2023 r. (skorygowana marża EBITDA na poziomie 14,8%), pomimo spowolnienia wolumenu, głównie z powodu spowolnienia na rynku północnoamerykańskim.

EBITDA wzrosła do 828 mln euro (665 mln euro w 1 połowie 2022 r.), w tym koszty netto reorganizacji firmy, jednorazowe koszty netto i inne koszty nieoperacyjne netto w łącznej wysokości 50 mln euro (34 mln euro w 1 połowie 2022 r.).

Dochód operacyjny wzrósł do 636 mln euro w porównaniu z 423 mln euro w 1 połowie 2022 r., podczas gdy zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł do 405 mln euro w porównaniu z 259 mln euro w tym samym okresie 2022 r. (+56,4%).

Zadłużenie finansowe netto spadło do 2 065 mln euro na koniec czerwca 2023 r. (2 330 mln euro na 30 czerwca 2022 r.).

Grupa udowodniła, że jest w stanie przełożyć gwałtowny wzrost rentowności na przepływy pieniężne, odnotowując wolne przepływy pieniężne o 567 mln euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem wpływów ze sprzedaży części akcji przydzielonych pracownikom w wyniku realizacji planu LTI 2020-2022, w celu pokrycia ich zobowiązań podatkowych w wysokości 132 mln euro (opcja sell-to-cover). Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej nie obejmują wypływów w wysokości 3 mln euro związanych z przejęciami i wypływów w wysokości 45 mln euro związanych z kwestiami antymonopolowymi.

Przepływy pieniżne były dodatnie i wyniosły 567 mln euro dzięki:

 • 1 603 mln euro przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym netto;
 • 160 mln euro przepływów pieniężnych pochłoniętych przez rosnący kapitał obrotowy netto;
 • 498 mln euro wypływów pieniężnych w inwestycjach kapitałowych netto;
 • 327 milionów euro zapłaconych podatków;
 • 61 mln euro kosztów finansowych netto;
 • 10 mln EUR dywidend otrzymanych od jednostek stowarzyszonych.

 

 

1Wyłączając przepływy pieniężne z tytułu przejęć, wpływy związane z przeciwdziałaniem praktykom monopolistycznym oraz wpływy ze sprzedaży części akcji przyznanych pracownikom w wyniku realizacji Planu LTI 2020-2022 w celu pokrycia ich zobowiązań podatkowych (opcja sell-to-cover).

2W tym również projekty EGL1 i EGL2, w przypadku których Grupa zostaa wybrana jako preferowany oferent i sfinalizowała umowy o łącznej wartości 265 mln euro w celu zapewnienia zdolności produkcyjnych.

3Półroczny raport finansowy podlega ograniczonemu audytowi, który na dzień dzisiejszy jest nadal w toku.