Informacja o strategii podatkowej Prysmian Poland Sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

Spis treści

 

Wykaz skrótów

1.  Wprowadzenie

2. Informacje o Spółce

3. Cele Strategii Podatkowej oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym

4. Wytyczne dotyczące zasad wdrażania Strategii Podatkowej w Spółce

5. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach zapewniających prawidłowe wykonywanie przepisów prawa podatkowego

6. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

7. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

8. Informacja dotycząca liczby dokumentów informacyjnych o schematach podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 

9. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

10. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

11. Informacje o złożonych wnioskach

12. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

 

Wykaz skrótów

Spółka, Prysmian

Prysmian Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie

Grupa

Grupa Prysmian

Strategia Podatkowa

Strategia podatkowa Prysmian Poland Sp. z o.o.

Zarząd

Zarząd Prysmian Poland Sp. z o.o.

Dział

Jednostka organizacyjna wydzielona zgodnie z obowiązującą w Prysmian Sp. z o.o. strukturą organizacyjną

Dział Księgowości

Funkcjonujący w Spóce Dział nadzorowany przez Dyrektora Finansowego, wchodzący w skład Pionu Finansowego, na który składają się osoby odpowiedzialne za rozliczenia księgowe oraz podatkowe Spółki

Dyrektor Finansowy

Osoba zatrudniona w Prysmian na stanowisku Dyrektora Finansowego

Główna Księgowa

Osoba zatrudniona w Prysmian na stanowisku Kierownika Działu Księgowości

 

Ustawa

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)

 

 

1.  Wprowadzenie

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Prysmian Poland Sp. z o.o. (dalej jako: “Spółka”)  obowiązków wynikających z art. 27c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.).

Niniejsza informacja dotyczy Strategii Podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 2022.

Niniejszy dokument nie dotyczy informacji, do których dostęp jest ograniczony na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych, informacji, których Spółka nie może ujawnić ze względu na obowiązki nałożone na nią przepisami prawa, obowiązki umowne lub obowiązki wynikające z decyzji biznesowych podejmowanych przez Spółkę. Ponadto, informacje te nie obejmują informacji poufnych, ktre podlegają ochronie ze względu na plany i przedsięwzięcia biznesowe Spółki, jako dane określone jako tajemnica handlowa, tajemnica przemysłowa, tajemnica zawodowa lub tajemnica procesu produkcyjnego.

2. Informacje o Spółce

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118819, NIP: 7542718708 oraz REGON: 532317392.

Spółka prowadzi dziaalność gospodarczą pod adresem ul. Sąsiedzka 1G, 05-806 Sokołów.

Prysmian Poland Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy Prysmian (dalej jako: „Grupa”). Spółka powstała w 2002 r., jej podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja kabli i przewodów elektroenergetycznych produkowanych przez Grupę Prysmian. Spółka prowadzi działalność przede wszystkim w Polsce. Spółka specjalizuje się w dystrybucji kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego do zastosowań w energetyce i telekomunikacji.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).

Od lutego 2022 roku większościowym  wspólnikiem Spóki jest Draka Holding B.V. z siedzibą w Holandii, należąca do Grupy Prysmian.

Więcej informacji nt. Spółki oraz działalności Prysmian Group znajduje się na stronie internetowej: https://pl.prysmian.com/ .

3. Cele Strategii Podatkowej oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym

Strategia Podatkowa

Jako podmiot należący do Grupy Prysmian, Spółka realizuje Strategię Podatkową Grupy Prysmian, która obowiązuje poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy, w tym Prysmian Poland Sp. z o.o.

Strategia Podatkowa Grupy Prysmian koncentruje się na zapewnieniu, że podatki i ryzyka podatkowe są zarządzane zgodnie z celami strategicznymi i handlowymi Grupy Prysmian.

Strategia grupowa jest fundamentalnym elementem systemu zaprojektowanego dla podmiotów w ramach Grupy Prysmian w celu wykrywania, pomiaru, zarządzania i kontroli ryzyka podatkowego, zdefiniowanego jako "ryzyko działania niezgodnie z przepisami podatkowymi lub wbrew celom i zasadom systemu podatkowego".

Strategia Podatkowa Grupy Prysmian, którą realizuje Spółka koncentruje się na następujących kluczowych założeniach:

 • Zgodność, tj. przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych, zasad, regulacji i oficjalnych wytycznych wydanych przez organy podatkowe;
 • Legalność, tj. zapewnienie, że Spółka wypełnia swoje obowiązki podatkowe w zakresie administrowania i płatności wszystkich podatków;
 • Zrównoważony rozwój, tj. zarządzanie sprawami podatkowymi w sposób wydajny, skuteczny i zrównoważony w celu wspierania działalności biznesowej Grupy Prysmian oraz, podobnie jak w przypadku wszystkich innych aspektów działalności biznesowej Grupy, w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy;
 • Uczciwość, tj. stosowanie starannego profesjonalnego podejścia i osądu w celu zapewnienia, że wszystkie decyzje w sprawach podatkowych są zgodne z najlepszymi praktykami krajowymi i międzynarodowymi, dobrze przeanalizowane i odpowiednio udokumentowane;
 • Zaufanie i przejrzystość, tj. działanie w sposób pozytywny i przejrzysty wobec organów podatkowych w celu rozwijania i podtrzymywania uczciwych i rzetelnych relacji.

4. Wytyczne dotyczące zasad wdrażania Strategii Podatkowej w Spółce

Aby wspierać skuteczne stosowanie przyjętych zasad, Strategia Podatkowa Grupy Prysmian w ramach Spółki jest wdrażana z uwzględnieniem następujących wytycznych dotyczących:

 1. Dbałość o wymianę informacji w ramach organizacji

Strategia Podatkowa Grupy Prysmian koncentruje się na zapewnieniu, że podatki i ryzyko podatkowe są zarządzane zgodnie z celami strategicznymi i handlowymi Grupy oraz że wszystkie obowiązki podatkowe są przestrzegane.

W tym celu, oprcz zwykłego zaangażowania w rutynowe transakcje, osoby odpowiedzialne za sprawy podatkowe w ramach struktury organizacyjnej Spółki powinny być zaangażowane w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub nietypowych operacji i działań biznesowych, które mogą mieć potencjalny wpływ na podatki.

 1. Planowanie podatkowe

Podmioty w ramach Grupy Prysmian, w tym Prysmian Poland przyjmują, że pobieranie i płacenie podatków jest ważnym wkładem w gospodarkę i społeczeństwo, w ramach których prowadzą swoją działalność, a zatem uznają obowiązek płacenia należnych podatków zgodnie z celem systemu podatkowego.

Co do zasady, Spółka, uwzględniając zasady wynikające ze Strategii Podatkowej Grupy Prysmian, nie przeprowadza transakcji wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych, nie stosuje struktur podatkowych obejmujących jurysdykcje rajów podatkowych w celu uniknięcia opodatkowania i nie stosuje sztucznych uzgodnień w celu uzyskania korzyści podatkowych. Transakcje są zawierane wyłącznie w celach biznesowych lub ze względów handlowych.

Spółka stosuje obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz zasady i zalecenia dotyczące kwestii podatkowych ustanowione przez odpowiednie organy podatkowe i OECD, w szczególności w zakresie zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi na warunkach rynkowych.

 1. Ograniczanie ryzyka podatkowego

W grupach międzynarodowych, takich jak Prysmian, zarządzanie podatkami może obejmować szereg przypadków, w których transakcja może podlegać nietypowej kwalifikacji do celów podatkowych. W takich przypadkach, z uwzględnieniem Grupowej Strategii Podatkowej, Spółka stosuje podejście uznane za bardziej prawidłowe i odpowiednie z podatkowego punktu widzenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim zgodność z przepisami prawa podatkowego.

Z perspektywy zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce, istotnym elementem jest współpraca z zewnętrznymi podmiotami doradczymi, w tym poprzez powierzenie tym podmiotom m.in. sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Spółka korzysta także z bieżącego wsparcia profesjonalnego podmiotu doradczego w przypadkach zaistnienia wątpliwości co do podatkowej kwalifikacji lub skutków danego zdarzenia gospodarczego, których nie jest w stanie rozstrzygnąć wewnętrznie.

 1. Transparentność i relacje z organami podatkowymi

Ogólną polityką Grupy Prysmian jest przejrzystość i proaktywność w relacjach z organami podatkowymi. Grupa ma otwarte, uczciwe i pozytywne podejście do współpracy z organami podatkowymi. Zobowiązuje się do szybkiego ujawniania informacji i przejrzystości we wszystkich sprawach podatkowych. Analogiczne podejście stosuje również Prysmian Poland.

 1. Kultura zgodności (Compliance culture)

Działając jako część Grupy Prysmian, Spółka promuje kulturę biznesową wewnątrz swojej organizacji inspirowaną uczciwością, bezstronnocią i przestrzeganiem przepisów podatkowych przez wszystkie osoby w ramach jej struktury organizacyjnej

Aby promować wśród pracowników świadomość ryzyka podatkowego oraz znaczenia zgodności z przepisami podatkowymi, Spółka zobowiązuje się do organizowania szkoleń w celu zapewnienia ciągłego wsparcia w kwestiach podatkowych. W szczególności dotyczy to pracowników Działu Księgowego, zaangażowanego w zarządzanie działaniami związanymi z podatkami, w celu zapewnienia, że pracownicy tego działu posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wypełniania swoich obowiązków.

5. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach zapewniających prawidłowe wykonywanie przepisów prawa podatkowego

W ramach wewnętrznej struktury Spółki funkcjonuje wyodrębniona merytorycznie i organizacyjnie jednostka w postaci Działu Księgowości, w ramach którego prace związane z rozliczeniami podatkowymi koordynuje Dyrektor Finansowy i Główny Księgowy. Pracownicy Działu Księgowości odpowiadają za rozliczanie podatków, do zapłaty których zobowiązana jest Spółka. Posiadają oni specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie przeprowadzania rozliczeń podatkowych, a także posiadają znajomość przepisów prawa podatkowego oraz ich stosowania. Rozliczenia podatkowe nadzoruje Główna Księgowa oraz Dyrektor Finansowy.

Prysmian Poland udostępnia swoim pracownikom niezbędną wiedzę i wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych, a w razie potrzeby – angażuje do pomocy profesjonalnych zewnętrznych doradców podatkowych.

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu prawidłowego określenia oraz terminowej zapłaty należności publicznoprawnych.

6. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z przyjętą Grupową Strategią Podatkową, Prysmian Polska zobowiązuje się do współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami, w tym do dostarczania organom podatkowym niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie korzystała z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności:

 • identyfikuje zdarzenia, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkuluje i terminowo uiszcza należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składa organom podatkowym właściwe zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania zobowiązują ją przepisy prawa podatkowego,
 • sporządza lokalną dokumentację cen transferowych oraz analizy porównawcze,
 • monitoruje zawierane transakcje z perspektywy przepisów Ordynacji podatkowej o schematach podatkowych oraz raportuje uzgodnienia, które stanowią schemat podatkowy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W roku 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
 2. podatku od towarów i usług (VAT);
 3. cła.

W roku 2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika wynikające z tytułu następujących podatków:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT);
 2. podatku u źródła (WHT).

8. Informacja dotycząca liczby dokumentów informacyjnych o schematach podatkowych przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

W roku podatkowym 2022 Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień spełniających definicję schematów podatkowych określoną w art. 86a ustawy Ordynacji podatkowej.  W związku z tym nie było konieczności zawiadamiania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o takich uzgodnieniach.

9. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Poniżej przedstawiono Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022 suma bilansowa aktywów wyniosła 149 220 867, 32 zł.

W roku 2022 Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów:

 1. Zakup towarów od podmiotów z Grupy Prysmian (tj. Prysmian Draka Kabely s.r.o., Prysmian Netherlands B.V., Prysmian Kabel und Systeme GmbH, Prysmian Cabluri si Sisteme S.A., Oman Cables Industry SAOG, Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek Kft., Prysmian Finland Oy, Prysmian Cables & Systems Limi, Prysmian Group Norge AS).
 2. Transkacja finansowa (cashpooling) z podmiotem Prysmian Treasury S.r.l.

10. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

W roku 2022 Spółka nie planowała ani nie podjęła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

11. Informacje o złożonych wnioskach

A.  Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

B. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

C. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

D. Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

12. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 2022 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.